Privacy verklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw

persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken

persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG).

 

Wie zijn wij

Laarakker Groenteverwerking B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 1230029 en is statutair gevestigd te Well (gemeente Bergen), en

kantoorhoudende te 5855 ES Well aan de Veenweg 4. Daarnaast zijn o.a. ook Laarakker BIO BV en

Laarakker Landbouw exploitatie actief vanaf dezelfde locatie.

 

Privacy voorop

Wij respecteren de privacy van alle websitebezoekers. De persoonsgegevens die u op deze website

achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die

uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van onze website. De

website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt.

Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw (bedrijfs-)naam, (bedrijfs-)adres, e-mailadres,

telefoonnummer(s) en faxnummer(s).

 

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen. We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de

aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij

het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Wij zullen periodiek interne audits houden en steekproefsgewijs controles uitvoeren. Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Indien u de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. Wij zullen hierover samen met u afspraken maken. De kosten van een inspectie casu quo audit zijn voor uw rekening. U verplicht zich om ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking te stellen.

 

Doeleinden

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In het

kader van de dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u:

 

· wanneer u contact heeft met ons. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij

ook indien u ons via e-mail benadert.

· voor de uitvoering van een overeenkomst indien deze met u is gesloten. In het kader van het

uitvoeren van een overeenkomst kunnen wij in voorkomend geval uw persoonsgegevens aan

een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken.

· voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en

marktonderzoek.

 

Geheimhouding

Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en eventuele subverwerkers ook tot een zelfde geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van hun eventuele beroeps- en gedragsregels.

 

Aansprakelijkheid

U staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform onze overeenkomst van

dienstverlening en deze bepalingen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van

andere betrokkenen zoals familie of medewerkers. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door u niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten welke wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van u. De in een opdracht van dienstverlening en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals hier opgenomen, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze privacyverklaring en/of de opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren

zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens

die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in, gebruik, correctie, verwijdering of dataportabiliteit van uw gegevens (incl evt camerabeelden). U kunt deze opvragen middels het e-mailadres zoals opgenomen onderaan deze privacyverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Vacatures en solliciteren

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen

initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts

toegankelijk voor een beperkte groep interne professionals.

 

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek

aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

Social media buttons

Wij maken gebruik van social media buttons om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale

netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. De social media buttons worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf en worden actief indien u hierop klikt. Wij adviseren u dan ook om de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) in te zien zodat u weet wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Wij

bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van ons. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze

website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende

website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van

een opdracht tot dienstverlening verklaart u in het bezit te zijn van, bekend te zijn met, en in te stemmen met onze algemene voorwaarden en met deze privacyverklaring.

 

Deel uw mening met ons

Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres: privacy@laarakker.nl

 

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw

persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de

privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te

lezen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.